ALGEMENE VOORWAARDEN

Download algemene voorwaarden als PDF

Dit zijn de algemene voorwaarden van Story Driven, gevestigd aan het adres Van Houtenlaan 38 te (9722 GT) Groningen, onder KvK-nummer 69376662.

Artikel 1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Opdracht: de dienst die of het product dat door Story Driven zal worden geleverd;
Opdrachtgever: de wederpartij van Story Driven respectievelijk diens rechtsopvolger(s);
Overeenkomst: iedere overeenkomst waarbij Story Driven zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten;
Schriftelijk: onder de term ‘schriftelijk’ wordt tevens e-mail verstaan, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald;
Story Driven: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid en wijziging
2.1 Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten van Story Driven zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
2.2 Eventuele voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Story Driven is gerechtigd deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden. Wijzigingen worden ten minste dertig (30) kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of publicatie op de website van Story Driven.

Artikel 3 Aanbod en Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Tot het moment van aanvaarding van het aanbod is Story Driven gerechtigd het aanbod te herroepen.
3.2 Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of anderszins onder voorwaarden geldt, dan wordt dit in het aanbod vermeld. Bij gebreke van een vermelding in het aanbod, is de geldigheidsduur 1 (één) maand.
3.3 De Overeenkomst tussen partijen komt tot stand zodra Story Driven de totstandkoming van de Overeenkomst Schriftelijk heeft bevestigd of doordat Story Driven uitvoering heeft gegeven aan de Opdracht.

Artikel 4 Uitvoering van de Opdracht
4.1 Story Driven zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De dienstverlening van Story Driven bestaat uit een inspanningsverbintenis.
4.2 Opdrachtgever zal Story Driven steeds volledige medewerking verlenen, tijdig alle nuttige en nodige informatie, dan wel de toegang hiertoe, verschaffen en zorgen voor de in redelijkheid benodigde faciliteiten. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde informatie, medewerking en/of benodigde faciliteiten niet tijdig aan Story Driven is verstrekt respectievelijk ter beschikking zijn gesteld, heeft Story Driven het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.3 Hoewel Story Driven eventuele aanwijzingen van Opdrachtgever zoveel als mogelijk in acht neemt, maakt Story Driven bij de uitvoering van de Opdracht gebruik van zijn eigen creativiteit en persoonlijke stijl. Opdrachtgever realiseert zich dat en gaat daarmee akkoord.
4.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Story Driven het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Story Driven is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken van derden die door of namens Opdrachtgever zijn geïntroduceerd.
4.5 Indien partijen zijn overeengekomen dat de Opdracht in fasen wordt uitgevoerd, dan kan Story Driven de werkzaamheden die betrekking hebben op een volgende fase opschorten totdat Opdrachtgever de werkzaamheden die betrekking hebben op de daaraan voorafgaande fase Schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.6 Overeengekomen (op)levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn nimmer fataal en leveren geen grond voor ontbinding op.
4.7 Klachten over de uitvoering van de Opdracht dienen door Opdrachtgever binnen 7 (zeven) werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of levering van afgenomen zaken Schriftelijk aan Story Driven te worden vermeld. Een ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Story Driven daarop adequaat kan reageren. Indien de klacht gegrond is, zal Story Driven de betreffende werkzaamheden alsnog correct uitvoeren. Indien dat redelijkerwijs niet meer mogelijk is, is Story Driven slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 6.

Artikel 5 Prijs en betaling
5.1 Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen vrijblijvend, inclusief btw en andere van overheidswege opgelegde heffingen en in euro’s.
5.2 In overleg met Opdrachtgever kan Story Driven het overeengekomen honorarium en overeengekomen kosten als voorschot, periodiek of na afronding van de Opdracht in rekening brengen.
5.3 Story Driven hanteert een reiskostenvergoeding van 0,25 euro per gereden kilometer. Eventuele in de offerte vermelde reiskosten zijn indicatief. De daadwerkelijk gemaakte reiskosten worden bij facturering in rekening gebracht.
5.4 Story Driven is gerechtigd de prijzen van zijn dienstverlening eenzijdig te verhogen, mits deze prijsverhoging ten minste 3 (drie) maanden van tevoren via de website van Story Driven of rechtstreeks aan Opdrachtgever is aangekondigd. Prijsverhogingen die het gevolg zijn van veranderingen in wettelijke bepalingen of regelingen hoeven niet van tevoren door Story Driven te worden aangekondigd.
5.5 Opdrachtgever is verplicht de door hem of haar verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum te voldoen.
5.6 Indien Opdrachtgever niet (tijdig) aan zijn of haar betalingsverplichtingen voldoet, zal Story Driven Opdrachtgever daarvan Schriftelijk op de hoogte stellen en Opdrachtgever een redelijke termijn van 14 (veertien) dagen – gerekend vanaf het moment van kennisgeving – gunnen om alsnog aan zijn of haar betalingsverplichtingen te voldoen. Indien betaling ook na ommekomst van deze redelijke termijn uitblijft, is Story Driven gerechtigd wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten is conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Van deze wettelijke regeling kan Story Driven ten gunste van Opdrachtgever afwijken.
5.7 Indien Opdrachtgever niet (tijdig) aan zijn of haar betalingsverplichtingen voldoet en betaling ook na ommekomst van de redelijke termijn als bedoeld in het vorige lid uitblijft, is Story Driven gerechtigd de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. In een zodanig geval is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Story Driven geleden schade, die onder meer bestaat uit winstderving en de kosten van de ingebrekestelling.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 De aansprakelijkheid van Story Driven voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Story Driven van haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen ieder onrechtmatig handelen van (personeel van) Story Driven of door hem ingeschakelde derden, is in ieder geval per gebeurtenis dan wel een reeks samenhangende gebeurtenissen beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever aan Story Driven op basis van de Overeenkomst verschuldigd is. In geen geval echter zal de aansprakelijkheid van Story Driven voor directe schade hoger zijn dat het bedrag dat de verzekeraar van Story Driven in een voorkomend geval bereid is uit te keren, verminderd met het door Story Driven verschuldigde bedrag voor het eigen risico.
6.2 Alle aansprakelijkheid van Story Driven voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, claims van derden en bedrijfsstagnatie.
6.3 De in deze Overeenkomst opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen gelden mede ten gunste van personeel van Story Driven en eventuele door Story Driven ingezette derden, en komen te vervallen indien en voor zover de veroorzaakte schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Story Driven.

Artikel 7 Overmacht
7.1 Indien Story Driven door overmacht verhinderd wordt in de nakoming van één of meerdere uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, wordt de nakoming van de desbetreffende en de daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat hij tot enige schadevergoeding ter zake gehouden is.
7.2 Van overmacht van Story Driven is sprake, indien Story Driven na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan de voorbereiding of uitvoering van deze Overeenkomst te voldoen ten gevolge van brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, overstroming, waterschade, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terrorisme, epidemie, molest, overheidsmaatregelen, cyberaanvallen, in- en uitvoeringsbelemmeringen, storingen in de levering van energie, een en ander zowel in het bedrijf van Story Driven als bij derden van wie Story Driven voor zijn dienstverlening afhankelijk is, en voorts door alle overige oorzaken die buiten de schuld of de risicosfeer van Story Driven ontstaan.
7.3 Indien de overmachtsperiode langer dan 60 (zestig) maanden duurt, zijn zowel Story Driven als Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst per direct Schriftelijk te beëindigen. Ontbinding geeft in een dergelijke situatie geen der partijen recht op enige schadevergoeding. Story Driven behoudt in dat geval echter recht op het gedeelte van het honorarium voor de door hem verrichte werkzaamheden en op vergoeding van de kosten die reeds door hem zijn gemaakt of die onafwendbaar zijn.
7.4 Indien Story Driven voorziet dat hij in overmacht komt te verkeren, zal hij Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 8 Intellectuele eigendom en hulpmiddelen
8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door Story Driven ontwikkelde, te ontwikkelen en/of ter beschikking gestelde films, foto’s, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, software, adviezen, offertes en overige materiaal, berusten uitsluitend bij Story Driven en/of haar licentiegever(s).
8.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst tussen partijen, deze algemene voorwaarden of die anderszins Schriftelijk worden toegekend. Het gebruiksrecht is exclusief, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen Schriftelijk anders zijn overeenkomen. Voor is het gebruiksrecht, tenzij partijen Schriftelijk anders overeenkomen, niet overdraagbaar en niet sublicentieerbaar.
8.3 Indien Opdrachtgever materiaal aan Story Driven ter beschikking stelt, dan verleent Opdrachtgever Story Driven een niet-exclusieve licentie om voor de duur en in het kader van de Overeenkomst dit materiaal te gebruiken, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. Opdrachtgever vrijwaart Story Driven voor aanspraken van derden wegens schending van intellectuele eigendomsrechten of portretrechten van die derden. Tevens garandeert Opdrachtgever dat het door haar aan Story Driven ter beschikking gestelde materiaal geen strijd oplevert met enig wettelijk voorschrift.
8.4 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merkrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit het beschikbaar gestelde materiaal te verwijderen of te wijzigen.
8.5 Tegen een nader overeen te komen vergoeding is Story Driven bereid het auteursrecht op het door hem ontwikkelde materiaal aan Opdrachtgever over te dragen.
8.6 Story Driven behoudt zich het recht voor, niettegenstaande een eventuele overdracht van auteursrecht als bedoeld in het vorige lid, (delen van) de door hem voor Opdrachtgever ontwikkelde werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder op zijn website, in advertenties, op social media en in drukwerk, voor zover redelijkerwijs valt aan te nemen dat Opdrachtgever hier geen schade door ondervindt. Dit geldt ook voor beeldmateriaal dat geen onderdeel uitmaakt van het uiteindelijke aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde beeldmateriaal.

Artikel 9 Duur en beëindiging
9.1 De Overeenkomst geldt voor de duur van de Opdracht.
9.2 Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst is niet mogelijk, tenzij er sprake is van een dringende reden ten gevolge waarvan het van Opdrachtgever of Story Driven in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de Overeenkomst langer voortduurt. Een dergelijke dringende reden dient Schriftelijk aan de andere partij kenbaar te worden gemaakt. Bij tussentijdse opzegging heeft Story Driven recht op vergoeding van reeds gemaakte kosten, alsmede op 30 (dertig) % van het resterende deel van het honorarium dat Opdrachtgever bij volledige vervulling van de Opdracht verschuldigd zou zijn geweest.
9.3 Story Driven is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of te ontbinden, indien:
• Opdrachtgever, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend;
• ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;
• Opdrachtgever komt te overlijden; of
• na het sluiten van de Overeenkomst Story Driven goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever de Overeenkomst niet zal nakomen.

Artikel 10 Bescherming van persoonsgegevens
10.1 Story Driven houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
10.2 Persoonsgegevens van Opdrachtgever zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is om de Overeenkomst uit te voeren, tenzij op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving een andere bewaartermijn geldt.
10.3 Indien Story Driven als ‘verwerker’ in de zin van artikel 4 sub 8 van de AVG te gelden heeft, dan is hij bereid een hem conveniërende verwerkersovereenkomst met Opdrachtgever te sluiten.

Artikel 11 Slotbepalingen
11.1 Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Story Driven gevestigd is.
11.3 Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of vernietigd wordt, dan gelden de overige bepalingen onverkort. Partijen zullen in dat geval in overleg treden en nieuwe bepalingen overeenkomen teneinde de nietige of vernietigde bepaling(en) te vervangen.

Download algemene voorwaarden als PDF